Kinh Chủng Đức ( Sonadanda Sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 4. Kinh Sonadanda (Chủng Ðức) (Sonadanda sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong xứ Anga (Ương-già) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, đến tại thành Campà
Kinh Ambattha (A-ma-trú)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 3. Kinh Ambattha (A-ma-trú) (Ambattha sutta) Tụng phẩm thứ nhất 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la), cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo khoảng
Kinh Sa Môn quả
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá) nơi vườn xoài của Jìvaka (Kỳ-bà) Komàrabhacca, cùng với đại
Kinh Phạm võng
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 1. Kinh Phạm võng (Brahmajàla sutta) Tụng phẩm thứ nhất 1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Ràjagaha (Vương Xá) và Nalandà, cùng với đại
Trang 7/7 « .. 3 4 5 6 7