Kinh Đại bổn (Mahapadana sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 14. Kinh Ðại bổn (Mahàpadàna sutta) Tụng phẩm I 1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại nước Sàvatthi (Xá-vệ) rừng Jeta (Kỳ-đà), vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô
Kinh Tam minh (Tevijja sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 13. Kinh Tevijja (Tam minh) (Tevijja sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành ở Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đi đến một làng
Kinh Lô hi gia (Lohicca sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 12. Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) (Lohicca sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang đi du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, và
Kinh Kiên cố (Kevaddha sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 11. Kinh Kevaddha (Kiên Cố) (Kevaddha sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalandà trong vườn Pavàrikampa. Lúc bấy giờ cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh
Kinh Tu bà (Subha sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 10. Kinh Subha (Tu-bà) (Subha sutta) Tụng phẩm I 1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Ðại đức Ananda ở tại Sàvatthi (Xá-vệ), tại rừng Jetavana (Kỳ-đà), vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô
Trang 5/7 « .. 3 4 5 6 7 »