Kinh Ba-lê (Pàtika sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 24. Kinh Ba-lê (Pàtika sutta) Tụng phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa bộ lạc Malla (Mạt-la), tại Anupiya (A-dật-di), một thành của bộ lạc Mallà. Lúc bấy giờ, Thế Tôn
Kinh Tệ túc (Pàyàsi sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 23. Kinh Tệ-túc (Pàyàsi sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời tôn giả Kumàra Kassapa (Cưu-ma-la Ca-diếp) đang du hành trong nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với Ðại chúng
Kinh Đại Niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 22. Kinh Ðại Niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta) Tôi nghe như vậy. 1. Một thời, Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu lâu), tại Kammàssadhamma (Kiềm ma sắt đàm) - đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn
Kinh Đế Thích sở vấn (Sakka-panha sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 21. Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha sutta) Tụng phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại Magadha (Ma-kiệt-đà) phía Ðông thành Vương Xá, tại làng Bà
Kinh Đại hội (Mahàsamaya sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 20. Kinh Ðại hội (Mahàsamaya sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại bộ lạc Sakka (Thích-ca), thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở Ðại Lâm (Mahàvana), cùng với
Trang 3/7 « 1 2 3 4 5 .. »