Kinh Nhất dạ hiền giả
 (Bhaddekaratta sutta)
Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 131. Kinh Nhất dạ hiền giả
 (Bhaddekaratta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở
Kinh Thiên sứ 
(Devadùta sutta)
Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 130. Kinh Thiên sứ 
(Devadùta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà viên), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy,
Kinh Hiền Ngu
 (Bàlapandita sutta)
Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 129. Kinh Hiền Ngu
 (Bàlapandita sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà viên), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy,
Kinh Tùy phiền não
 (Upakkilesa sutta)
Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 128. Kinh Tùy phiền não
 (Upakkilesa sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Kosambi (Kiều-thưởng-di), tại tịnh xá Ghosita (Cu-sư-la). Lúc bấy giờ các Tỷ-kheo ở Kosambi sống cạnh
Kinh A-na-luật
 (Anuruddha sutta)
Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 127. Kinh A-na-luật
 (Anuruddha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà viên), chỗ tinh xá của ông Anathapindika (Cấp cô độc). Rồi
Trang 5/31 « .. 3 4 5 6 7 .. »