Kinh Phân biệt sáu xứ
 (Salàyatanavibhanga sutta)
Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 137. Kinh Phân biệt sáu xứ
 (Salàyatanavibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô
Ðại kinh Nghiệp phân biệt
 (Mahàkammavibhanga)
Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 136. Ðại kinh Nghiệp phân biệt
 (Mahàkammavibhanga) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ,
Kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả  (Lomasakangiyabhaddekaratta sutta)
Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 134. Kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả (Lomasakangiyabhaddekaratta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp
Tiểu kinh Nghiệp phân biệt
 (Cùlakammavibhanga sutta)
Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt
 (Cùlakammavibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô
Kinh Ðại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả
 (Mahàkaccànabhaddekaratta sutta)
Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 133. Kinh Ðại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả
 (Mahàkaccànabhaddekaratta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại Tinh xá Tapoda. Lúc bấy
Trang 4/31 « 1 2 3 4 5 .. »