Kinh Phân biệt cúng dường
 (Dakkhinàvibhanga sutta)
Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 142. Kinh Phân biệt cúng dường
 (Dakkhinàvibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú giữa dòng họ Sakka (Thích-Ca), ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), tại tinh xá Nigrodha
Kinh Phân biệt về Sự thật
 (Saccavibhanga sutta)
Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 141. Kinh Phân biệt về Sự thật
 (Saccavibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Baranasi (Ba la nại), Isipatana (chỗ chư Tiên đọa), tại Migadaya (Lộc Uyển). Tại đấy, Thế Tôn gọi các
Kinh Giới phân biệt
 (Dhàtuvibhanga sutta)
Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 140. Kinh Giới phân biệt
 (Dhàtuvibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn du hành ở xứ Magadha (Ma- kiệt-đà), đi đến Rajagaha (Vương xá), đến nhà thợ gốm Bhaggava; sau
Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả
 (Anandabhaddekaratta sutta)
Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 132. Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả
 (Anandabhaddekaratta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc).
Kinh Vô tránh phân biệt
 (Aranavibhanga sutta)
Trung Bộ Kinh 
 Majjhima Nikaya 139. Kinh Vô tránh phân biệt
 (Aranavibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp
Trang 3/31 « 1 2 3 4 5 .. »