Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la
 (Cùlaràhulovàda sutta)
Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 147. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la
 (Cùlaràhulovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm) tại tinh xá ông Anathapindika.
Kinh Giáo giới Nandaka 
(Nandakovàda sutta)
Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 146. Kinh Giáo giới Nandaka 
(Nandakovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô
Kinh Giáo giới Phú-lâu-na
 (Punnovàda sutta)
Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na
 (Punnovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô
Kinh Giáo giới Channa
 (Channovàda sutta)
Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 144. Kinh Giáo giới Channa
 (Channovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc-lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Lúc bấy
Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc
 (Anàthapindikovàda sutta)
Trung Bộ Kinh 
Majjhima Nikaya 143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc
 (Anàthapindikovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana, (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông
Trang 2/31 « 1 2 3 4 5 .. »