Kinh Thập thượng (Dasuttara sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara sutta) Như vầy tôi nghe. Tụng phẩm I 1.Một thời Thế Tôn trú tại Campa (Chiêm-bà) trên bờ hồ Gaggara (Già-già), cùng với đại chúng Tỷ kheo
Kinh Phúng tụng (Sangìti sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 33. Kinh Phúng tụng (Sangìti sutta) Như vầy tôi nghe. Tụng phẩm I 1. Một thời Thế Tôn du hành giữa dân tộc Mallà cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Ngài
Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 32. Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya sutta) Như vậy tôi nghe. 1. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Bốn Thiên vương sau khi sắp đặt trấn giữ
Trang 4/41 « 1 2 3 4 5 .. »