Sự Tha thứ và Lòng khoan dung

Thiền sư: Sayādaw U Jotika

Người dịch: Sư Tâm Pháp

Người đọc: Kiều Hạnh