Cuộc đời - Thiền sư Sayadaw U Jotika
Cuộc đời - Thiền sư Sayadaw U Jotika
Mối quan hệ con người và con người trong thời đại công nghệ - Thiền sư Sayadaw U Jotika
Mối quan hệ con người và con người trong thời đại công nghệ - Thiền sư Sayadaw U Jotika
Lý Duyên Khởi Giải Thoát
“Lý Duyên Khởi Giải Thoát “ ( LDKG) ( Transcendental dependent arising/Dependent liberation) Về cơ bản, lý duyên khởi giải thoát mô tả tâm lý của thiền, nghĩa là, những gì xảy ra trong tiến trình hành thiền  được hành giả trải nghiệm từ lúc
Trang 1/4 1 2 3 4 »