Băn khoăn cuộc sống

Con chào thy ,


Nhn email ca thy đã lâu, con đã đc li nhiu ln, và c email "Con đưng nào cho cuc đi” ca bn PH thy có gi cho, nhưng trong con còn nhiu ri rm chưa đnh hình rõ ràng, ... khi con nghĩ đến li thy, đến nhng tâm tư ca PH, nên con không th email li ngay cho thy đưc.

T
khi theo ch N đến nghe thy ging pháp, con đã nhen nhúm cái ý đnh xin đi theo thy, mong đưc thy ch bo, đ mà hiu bn thân mình hơn, đ mà hiu cuc đi hơn, nhưng ri mi vic c cun con đi.

Đ
ng trưc s la chn con đưng đi cho cuc đi mình, con đã suy nghĩ, suy nghĩ rt nhiu t khi nhn đưc email ca thy, nhưng con t cm thy bn thân chưa tht s sn sàng đ buông b mi th, có l duyên nghip ca con chưa đến. Vn biết cuc đi là vô thưng, là còn đau kh khi ta chy theo nhng cái o tưng (danh vng, tin bc ...) nhưng trong con còn mt ni lo lng, là lo cho cha m ca con ... điu này, chng ai BT đưc con phi lo lng, nhưng t con thy cn phi chăm lo cho b m, dù là cho đến gi, con chưa làm đưc- và nhiu khi còn làm b m con bun lòng.

V
i con, con c gng hc tp, c gng làm vic tt, c gng đ có mt mc thu nhp cao - không phi đ cho bn thân mình thy hnh phúc và t hào v bn thân, mà đ b m con thy con trưng thành như vy, b m con mi hnh phúc và an dưng tui già. Con ngưi ta (như thy đã tng dy con) hi ht lm, và đánh giá ngưi khác qua cái "thu nhp" mà h mang v, ngưi nào danh cao bng lc thì trm tr tán thưng, còn không thì cưi ct, chế giu... Bn thân con hin nay đang c gng đ có đưc mt công vic tt đ phng dưng b m con tui già, và cũng là đ xng đáng vi nim tin tưng ca b m dành cho con. Mi gia đình có mt hoàn cnh riêng, vi gia đình con, thì anh trai con li hc hành bng cp không đưc tt và công vic thì chưa phi là n đnh, kinh tế chưa phi vng, nên con cũng mun mình phi c gng hơn đ b m da vào lúc tui già. Nếu chưa làm đưc như vy, thì con chưa yên lòng ... con biết, thế là t thân con làm con kh mà thôi, nhưng đôi khi -vi ngưi trn tc như con - thì mong mun và trách nhim không (chưa) th hòa hp đưc.

(Th
ưa thy, anh trai con - sinh năm 83, mà đến 3, 4 năm tri khi ra trưng cao đng xây dng không có vic làm, m con hết gp ngưi này, xin ngưi kia, ch thiếu mi vic quỳ ly ngưi ta đ có đưc 1 công vic cho anh con mà nào có đưc đâu? B m con đu là công nhân vùng than thưa thy, làm gì có tin mà chy cht đ con vào ch này làm tt, ch kia làm tt? Có ngưi, li dng điu đó, mà đi khám bnh cũng réo m con, b m cũng réo gi m con, ri thì tết nht nào quà cáp, nào phong bì ... là phn làm con mà không giúp gì và phi đ m con như vy, con xót xa lm thưa thy. Bo sao nhng k lm tin, vô hc, mà li đưc n trng, trong khi mình thì ...)

Th
ưa thy, trên đây là ni lòng và tâm s ca con, thy hiu cho con. Thưa thy, con rt mong đưc theo thy, làm hc trò ca thy ... con cũng không biết là tâm con chưa yên vy, còn nhiu vưng bn vi đi như vy, thì có theo thy đưc không ? Con cm ơn thy đã dành tình cm và thi gian cho con! Con kính chúc thy và gia đình mnh khỏe!

Con D

 

 

 

 

Con thân mến,

Con , đo là mt cách sng tt đp, đem li hnh phúc cho bn thân mình, do vy li mình li ngưi, là cách nhìn cuc sng mt cách thc tế và chân thc, mt cách trí tu. Do vy, theo đo không có nghĩa rng mình phi thay đi hình thc, hay thay đi cuc sng ca mình, nhng bn phn, trách nhim...ca mình như nhiu ngưi vn nghĩ. Mà theo đo, mình vn thc hin đưc nhng điu y mt cách trí tu và tt đp hơn, và cũng chng phi "dt b" điu gì con . Làm sao mình có th dt b đưc khi tâm mình còn mong mun nó.

Tu t
p có th thc hành ngay trong cuc sng, ch không nht thiết phi t b cuc sng đ sng cuc đi xut gia như thy. Ch khi đt trình đ phát trin tâm linh đã tht cao, mun dành toàn b thi gian và sc lc ca mình đ thc hành Pht Pháp thâm sâu thì mi nên làm như thế. Còn nếu có chánh nim, có thái đ và cái nhìn đúng theo chánh kiến, biết cách tu tp đ hiu chính mình và gii thoát mình ra khi nhng phin não ca cuc sng, thì chính cuc sng li là môi trưng rt tt đ mình hc hi và trưng thành. Không cn phi dt b gì c, hiu không con, nhiu ngưi nghe đến ch tu tp là nghĩ ngay đến vic phi t b nhng th mình đang có, h s. Không cn phi thế, thm chí mình tu tp mà chng ai biết mình tu tp na cơ, vì nó nm trong tâm mình, nm cách hun luyn tâm, thay đi suy nghĩ .... ch không nm hình thc bên ngoài.

Th
y hiu tm lòng hiếu tho ca con vi cha m, nhng ngưi hiếu tho, biết nghĩ đến cha m là nhng ngưi rt đáng trân trng, không phi ai cũng nghĩ đưc như thế đâu con. Con ch cn hiu đúng hơn v ch hiếu và cách tr hiếu cho cha m là đưc.

Đ
n đáp công ơn ca cha m và là ch nương ta cho cha m không nht thiết là c phi làm theo tt c nhng gì cha m mun. Nếu mình là ngưi có tm hiu biết hơn, mình s có cách nghĩ khác và cách làm khác, ch không nht thiết phi theo đúng ý ca cha m. Bi vì thc ra cha m cũng b xã hi áp đt lên mình mt tiêu chun: thế nào là trưng thành, thế nào là vng vàng.... Cha m cũng mong con mình đưc như ngưi khác thôi: công vic n đnh, thu nhp cao, nhàn nhã, có gia đình n đnh, thành đt... loanh quanh ch như thế mà thôi. Đó cũng là tiêu chun chung mà xã hi đánh giá ngưi khác, xã hi to áp lc cho mình phi đi theo tiêu chun đó c như là mt tiêu chun duy nht đ trưng thành và hnh phúc.

Nh
ưng bao nhiêu ngưi như thế ri, h có thc s trưng thành và hnh phúc không? Hay càng giàu có, thành đt càng nhiu lo toan, càng nhiu stress, có ngưi còn sng ngày càng ích k hơn, có ngưi thì ngoài cái danh hão cho b m m mày m mt và nhng tin nghi vt cht ra, có làm gì đưc hơn cho b m?

B
m nào chng mun con cái hnh phúc. Nhưng hnh phúc không có nghĩa là c phi ging mi ngưi, đôi khi vì c mun ging mi ngưi (đ cho cha m bng lòng, hay đ cho chính mình an tâm) thì mình li đang làm kh mình rt nhiu.

H
nh phúc là s thanh thn ca tâm mình, là vic sng cuc đi mình mt cách t tin, trí tu và trưng thành. Biết s dng tin bc hay vt cht đ đem li li ích cho mình và ngưi thân, ch không đ mình và ngưi thân phi kh s, lo lng vì mt th rt không đáng là tin bc.
ng tin là mt ngưi giúp vic tt, nhưng li là mt ông ch ti", mình là ngưi ch s dng đng tin đ cho cuc sng thoi mái thanh thn, hay mình s làm đy t cho đng tin, vt v kh s c cuc sng ca mình đ làm sao có đưc nhiu tin, xây đưc nhà ca n đnh, nhiu tin nghi?

T
t nhiên cuc sng càng tin nghi càng tt, càng có tin và biết s dng đng tin càng tt, nhưng nếu mình không sáng sut thì mình s tưng là mình cn rt nhiu, và vt v c cuc đi đ đáp ng cái "cn" gi to y. Cuc sng hin đi ngày nay làm cho con ngưi ta thy ngày càng cn nhiu, không có thì chc ko th ngng đu lên đưc, trong khi cái thc s mình cn cho cuc sng rt ít i. Cách đây hai năm, c thế gii chưa có khái nim gì v Ipad, chng ai có nhu cu. Bây gi, văn phòng mi ngưi mt cái Ipad đ thnh thong hý hoáy lưt web chơi, mình cũng cm thy nóng rut nóng gan, ngày nào còn chưa có đưc thì ngày đó còn cm thy mình thua kém lm, mình bt an lm, mình chưa vng vàng lm... My tháng lương cm ci đi làm, đ mi lo toan, lo lng... đ đi ly cái máy lưt web như vy có đáng không?? Tâm si mê vn nói rng đáng, vic đáng làm nht trên đi.

Hãy luôn t
hi mình khi mình mun mua mt cái gì, mun làm mt vic gì: "Vic này là CN hay là MUN?". Đng vi tin tâm mình, nó luôn nói cn, không có thì chết, hãy nghĩ cho k, và đ mt thi gian cho cái tâm tham y lng du, t con s biết là cn hay mun. Nếu cái gì đó con mun, mà khi không có nó, cuc sng ca con vn tiếp tc bình thưng - thì đó là điu con Mun ch không phi là Cn. Biết dng li không chy theo cái tâm tham đ có đưc nhng cái mun y, con s dành đưc bao nhiêu thi gian và sc lc cho chính mình, bt đi đưc bao nhiêu phin não, mt mi, lo lng và căng thng vô ích. Hãy t tri nghim trong cuc sng ca mình con s thy rõ điu đó, điu thc s cn ch là 1%, điu mình mun là 99%. 99% cuc sng ca mình dành cho nhng điu mình mun (mà không phi mình thc s mun, xã hi, bn bè, ngưi thân, TV, phim nh...bo mình "mun"), 1% dành cho chính mình. 99% phin não đau kh ca cuc đi t nhng điu mình mun, 99% hnh phúc và ý nghĩa ca cuc đi mình b nhng cái MUN y cưp đot mt.

S
ng đơn gin và biết đ, gin d t li sng cho đến cách suy nghĩ, là ngun gc ca bình an và hnh phúc. Ngưi trí tu luôn luôn là ngưi sng gin d, chân thành.

N
ếu mình sng sáng sut, thanh thn và hiu đưc chính mình, mình s biết đ vi nhng gì mình đang có. Nhng gì mình đang có là mơ ưc ca bao ngưi khác, nhưng mình không biết đ mà c mun thêm thì mình s không hưng th trn vn đưc nhng cái mình có, không biết s dng nó cho cuc đi mình tt đp hơn, mà ch hưng đưc s bt an và lo lng vô ích trin miên.

Cha m
cũng luôn lo lng, nht là cho con cái, mình đn đáp công ơn cha m, chăm sóc cha m theo kh năng ca mình, không có nghĩa rng mình có th làm cho cha m hết lo lng đưc. Mình không bao gi làm đưc điu đó. Bi vì mi ngưi có mt cái tâm riêng, mt nghip lc riêng, không ai có th gánh đ cho ai đưc c. Con trai ca m con, trong lòng m con rt lo lng, đau kh vì anh y, và dù con có làm cách nào chăng na, con cũng không th làm thay đi đưc ông anh đ cho cha m hết lo. Vì s dính mc, tình m-con mà m con mi lo, cái đó làm sao con đ đưc. Nhưng đi vi con, đó ch là anh trai, cuc sng ca anh y thế nào thc ra nh hưng rt ít đến con, hoc thm chí khi đã có gia đình, con cũng chng quan tâm nhiu lm (tr trưng hp như bây gi, anh y làm cha m con lo lng, và vì tình m con, c mun m hết kh vì con trai, con phi tìm cách thay đi anh y, hay bun, sân vì anh y).

Ng
ưi nào mình dính mc nhiu, ngưi đó làm kh mình nhiu. Ngưi nào b ngưi khác dính mc và kỳ vng nhiu, ngưi đó b gánh nng nhiu. Dính mc không thc s là yêu thương. Ngưi biết yêu thương là ngưi có trí tu, biết mình có th làm đưc gì cho ngưi mình yêu thương, và biết điu gì không th làm đưc. Điu không th làm đưc, ta phi chp nhn và có cái hiu v nghip đ lòng mình thanh thn, không b lây nhim cái lo lng, bun kh và áp lc vô hình lên cuc sng ca mình t chính nhng ngưi thân y. Có như vy, ta mi biết rõ mình có th làm đưc điu gì li ích và biết cách làm cho cha m bt lo lng, kh s hơn, biết cách thu xếp mt cuc sng bình yên cho chính mình, và phn nào cho cha m mình. Đó là điu thc tâm cha m mun con, ch nhiu tin thì cũng ngày ăn 3 ba cơm, ti ng trên mt chiếc giưng ch hưng th gì đưc hơn bây gi! Nhiu tin mà kh vì tin thì cha m nào mun con mình như vy. Nhưng nếu con sng bình an thanh thn, sng vng vàng trí tu và biết cách giúp cha m mình đúng cách, thì con đâu cn phi kh s biến mình thành mt mu ngưi "thành đt, vng vàng" xa l vi chính con ngưi mình đ tr hiếu cho bc sinh thành.

Hãy có trách nhi
m vi chính mình, hãy hc hi t tâm mình, sng hiu mình, hiu cuc đi, sng t tin và trí tu, con s đem li hnh phúc cho chính mình và đ sáng sut đ giúp ngưi thân ca mình mà không phi chu cái "gánh nng" trách nhim y. Làm gì vi tm lòng yêu thương và thanh thn, trí tu vn tt hơn là làm vi cái tâm nng n, lo lng, hay vì "trách nhim, bn phn" ch, đúng không?

Con c
n phi hc cách thc hành trong cuc sng đ hiu đưc mình hơn. Cái đó thy có th dy con. Tm lòng thy luôn rng m cho bt c ai mun thc lòng hc hi và mun sng mt cuc đi ý nghĩa. "Theo" thy không có nghĩa là phi t b, hay phi thành ngưi như thế này thế kia, cũng chng có cái gì ép buc hay tuân th c, thy ch đơn gin là mt ngưi đi trưc, cho con nhng li khuyên thích hp và nhng li hưng dn thc hành đ con có đưc cái nhìn rõ ràng, t tin hơn v chính mình và cuc sng ca mình. Con cũng chng cn phi có mt bn phn, hay trách nhim gì c, ch đơn gin là hãy t mình khám phá chính mình và sng ngày mt bình an, thanh thn hơn, t tin và trí tu hơn dưi s hưng dn và khuyến khích ca thy thôi.

Có đi
u hc đo thì cn có s kiên nhn và lòng tin. Hc cách thc hành thì cn có s ch bo cn k và quan trng là thc hành thc tế. Có nhiu điu không th truyn đt đưc qua li nói, mà mình ch có th hiu đưc khi mình thc hành vi s hưng dn ca thy. Thy s giúp con t khám phá con đưng y, t khám phá con đưng ca cuc đi mình, và con s thy là con đưng y tht đp, rt thú v khi khám phá ra chính mình...

Ti
ếc rng tun sau thy li vào min nam nhp h mt ri, thôi đ gia tháng 10 thy ra, lúc đó thin vin Sóc Sơn cũng đã hoàn thành đưc nhng cơ s vt cht ban đu đ cho nhng khóa thin. Lúc đó con hãy thu xếp vài ngày lên đó, thy s dy con cách thc hành c th cùng vi mi ngưi, đó cũng là thi gian đ con thư giãn, v vi thiên nhiên, x b mi lo toan căng thng trong cuc sng đ bưc chân vào con đưng khám phá tâm mình... Sóc Sơn có nhng rng thông và khung cnh núi rng thanh tnh, bình an, thy nghĩ rng khóa thin mùa thu nơi đó s giúp con rt nhiu đ tìm mt hưng đi tt đp cho cuc đi mình.

Có gì con c
liên lc vi thy qua đin thoi và email, điu gì cn chia s, hay cn hi, cn li khuyên con c mail hoc dt cho thy nhé. Đng ngi gì c, tm lòng thy luôn đy t bi và m rng vi tt c mi ngưi thc lòng mun đi trên con đưng thoát kh. trên đi này có ai không bao gi đau kh đâu con. Tt c chúng ta đu cùng chia s mt điu tht mênh mông vô hn: kh đau ca mt kiếp ngưi, con !

Mong con tìm đ
ưc s bình yên và thanh thn trong tâm mình.

V
i lòng t ca thy.

Th
y