Lợi điểm sở hành là kết quả phối hợp của chánh niệm, tinh tấn và trí tuệ. Người biết tu tập như vậy chỉ có thiện nghiệp thường xuyên xảy ra, bất thiện nghiệp sẽ không có cơ hội cho quả. Ngược lại thì chỉ có quả bất thiện thịnh hành.