Bất cứ việc gì bạn làm, hãy làm thật chú ý và tận tâm.